خدمات نرم افزار اسکوپ

 • مدیریت جلسات
 • مدیریت قراردادها
 • مدیریت همه جانبه کارگاه
 • ثبت تأمین کنندگان در سطح کشوری
 • مشاهده و استفاده از آنالیزبها برای هر سالی که مورد نیاز است.
 • مشاهده و استفاده از فهرست بها برای هر سالی که مورد نیاز است.
 • ثبت دقیق و روزانه تمام عملیات پروژه
 • حوادث
 • وضعیت هوا
 • مصرف مصالح
 • ساعات کار نيروي انساني
 • میزان ساعت استفاده از ماشین آلات
 • تولید و استخراج گزارشات متنوع درباره پروژه با توجه به نیاز تیم مدیریتی یا اجرایی
 • گزارشات تعدیل
 • گزارش هزینه ها
 • گزارش درآمدها
 • گزارش دستور کارها
 • گزارش پیشرفت WBS
 • گزارش مصالح مصرفی
 • گزارش صورت وضعیت
 • گزارش ساعات کار نيروي انساني
 • گزارشات انبار (ورودي / خروجي)
 • گزارش ماشین آلات بهره برداري شده
pic7

مزایای استفاده از اسکوپ