خدمات برنامه ریزی در فازهای مهندسی، تدارکات و ساخت

 • تهیه و تدوین منشور پروژه
 • تهيه برنامه زمان بندی کلی پروژه Master Schedule به تفكيك كلیه زیرپروژه ها یا بخش ها در فاز مهندسی
 • همیاری در تدوین ساختار شکست کار پروژه مشتمل بر دیسیپلین های مختلف
 • هدایت و نظارت بر مدیر طرح، مشاوران و پیمانکاران در جهت تهیه برنامه زمان بندی تفصیلی مهندسی
 • دریافت و بررسی لیست نقشه ها و مدارک پروژه در کلیه بخش ها و منطبق بر ساختار شکست توافق شده
 • گزارش گیری از آخرین وضعیت نقشه ها و مدارک پروژه
 • تعیین مراحل گزارش گیری از وضعیت مدارک بر اساس نیاز کارفرما به وسیله نظارت مستم بر مدیرت طرح
 • دریافت و بررسی شبکه فعالیت های فاز مهندسی از منظر صحت روابط پیش نیازی، شناوری ها، قیود قراردادی و تعهدات طرفين
 • تحلیل مسیر بحراني فاز مهندسی پروژه و تمامی بخش ها به تفكيك
 • تعریف مشترك شاخص های اندازه گیری پیشرفت Progress Measurement index در فاز مهندسی با نمایندگان کارفرما، مدیریت طرح و مشاور با هدف تهیه صورت وضعیت ها.
 • بازبینی قالب گزارش های هفتگی، ماهانه و مدیریتی در فاز مهندسی و ابلاغ نیازمندی ها جهت تهیه گزارشات مورد نظر کارفرما
 • بازنگری، اصلاح و ویرایش برنامه زمان بندی فاز مهندسی در صورت بروز تغییرات احتمالی در مبانی برنامه ریزی اولیه با مشارکت مدیریت طرح
 • نظارت بر تهیه برنامه زمان بندی کلی پروژه Master Schedule به تفكيك كلیه بخش ها در فاز تدارکات منطبق بر مفاد قرارداد پیمانکاران و سازمان کارفرما
 • همیاری در تدوین ساختار شکست کار پروژه مورد توافق طرفین مشتمل بر دسته های اساسی مانند مشخص نمودن لیست تامین کنندگان، استعلام، خرید، حمل، بازرسي و .....
 • تعریف تعهدات کلیدی شرکت (مؤثر بر فاز تدارکات) در قالب مایلستون های برنامه زمان بندی
 • دریافت و بررسی برنامه تدارکات به تفكيك زیر پروژه ها و با قابلیت گزارش گیری از عملکرد تأمین کنندگان با مشارکت مدیریت طرح
 • گزارش گیری از آخرین وضعیت تدارکات پروژه
 • دریافت و بررسی شبکه فعالیت های فاز تدارکات از منظر صحت روابط پيش نيازي، شناوري ها، قيود قراردادي و تعهدات طرفین
 • تحليل مسير بحراني فاز تدارکات پروژه و تمامی بخش ها به تفكيك
 • اندازه گیری پیشرفت Progress Measurement Index در فاز تدارکات با کارفرما جهت تدوین صورت وضعیت ها
 • تدوین الگوی گزارش های هفتگی، ماهانه و مدیریتی در فاز تدارکات توسط مدیریت طرح و همچنین تهیه گزارشات موردی مد نظر کارفرما
 • بازنگری، اصلاح و ویرایش برنامه زمان بندی فاز مهندسی در صورت بروز تغییرات احتمالی در مبانی برنامه ریزی اولیه در فاز تدارکات
 • تهیه برنامه زمان بندي کلي پروژه Master Schedule به تفكيك کلیه بخش ها در فاز ساخت منطبق بر مفاد قرارداد طرفین و اطلاعات دریافت شده از طرف دوم
 • همیاری در تدوین ساختار شکست کار پروژه مورد توافق طرفین مشتمل بر عملیات اجرایی در هر یک از بخش ها
 • تعريف تعهدات کلیدی سازمان و پیمانکاران (مؤثر بر فاز ساخت) در قالب مایلستون های برنامه زمان بندی
 • دریافت و بررسی برنامه زمان بندی اجرای پروژه در کلیه زیر پروژه ها و منطبق بر ساختار شکست توافق شده
 • توافق با کارفرما و پیمانکاران مبنی بر تعریف گام های کاری Work Step در فاز ساخت و جهت محاسبه پیشرفت پایین ترین سطح از ساختار شکست کار Work package و بررسی هماهنگی با نظام نامه مدیریت پروژه
 • توافق کارفرما و بدنه مدیریتی شرکت در خصوص تعریف مراحل و بازه های زمانی گزارش گیری از آخرین وضعیت ساخت پروژه
 • دریافت و بررسی شبکه فعالیت های فاز ساخت از منظر صحت روابط پیش نیازی، شناوری ها، قيود قراردادي و تعهدات طرفين
 • تحلیل مسیر بحرانی فاز ساخت و اجرای پروژه و تمامی زیر پروژه ها به تفكيك
 • تعريف مشترك شاخص های اندازه گیری پیشرفت Progress Measurement index در فاز ساخت با کارفرما جهت تدوین صورت وضعیت ها
 • بازبینی و طراحی قالب گزارش های هفتگی، ماهانه و مدیریتی در فاز ساخت و اجرا
 • بازنگری، اصلاح و ویرایش برنامه زمان بندی فاز مهندسی در صورت بروز تغییرات احتمالی در مبانی برنامه ریزی اولیه در فاز اجرا و ساخت
 • شناسایی کلیه ذینفعان پروژه
 • تهیه ماتریس هاي تحليل ذينفعان پروژه و تعریف استراتژی مدیریت ایشان از منظر شرکت
 • مشارکت در مستندسازی درس آموخته های پروژه

خدمات کنترل پروژه در فازهای مهندسی، تدارکات و ساخت

 • جمع آوری اطلاعات مربوط به پیشرفت پروژه در قالب ساختار شکست های توافق شده در فاز برنامه ریزی
 • تدوین گزارش های پیشرفت پروژه و بررسي درصد پیشرفت اعلام شده و اخذ تایید از کارفرما
 • ارائه هشدارهای لازم به شرکت در خصوص انجام تعهدات مؤثر بر فاز مهندسي پروژه
 • مدیریت نقشه ها و مدارك مبتني بر اطلاعات دریافتی
 • تحلیل مسیر بحراني پروژه در بازه زمانی ارائه گزارش و تهیه گزارش از آخرین مسیرهای بحرانی در پروژه و زیرپروژه ها
 • برگزاری جلسات منظم یا طرف دوم یا نماینده ایشان در خصوص یکسان سازی گزارش های فاز مهندسی
 • تهیه گزارش های دوره ای، مدیریتی و تفصیلی از آخرین وضعیت فاز مهندسی، تاخیرات به وجود آمده و دلایل تاخیرات و تحلیل انحراف
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به پیشرفت پروژه در قالب ساختار شکست های توافق شده در فاز برنامه ریزی از طرف دوم
 • تدوین و بررسی گزارش های پیشرفت پروژه و بررسی درصد پیشرفت اعلام شده و اخذ تایید از کارفرما
 • ارائه هشدارهای لازم به شرکت در خصوص انجام تعهدات مؤثر بر فاز تدارکات پروژه
 • به هنگام سازي بانك اطلاعاتي تدارکات پروژه مبتنی بر اطلاعات دریافتی
 • تحلیل مسیر بحرانی پروژه در بازه زمانی ارائه گزارش و تهیه گزارش از آخرین مسیرهای بحرانی
 • برگزاری جلسات منظم با طرفین در خصوص یکسان سازی گزارش های فاز تدارکات پروژه
 • تهیه گزارش های دوره ای، مدیریتی و تفصیلی از آخرین وضعیت فاز تدارکات، تاخیرات به وجود آمده و دلایل تاخیرات و تحليل انحراف
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به پیشرفت پروژه در قالب ساختار شکست های توافق شده در فاز برنامه ریزی
 • تدوین و بررسی گزارش های پیشرفت پروژه و بررسی درصد پیشرفت اعلام شده و اخذ تایید کارفرما
 • انجام بازدیدهای روزانه از مراحل اجرای پروژه و برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان کارفرما
 • ارائه هشدارهای لازم به کارفرما در خصوص انجام تعهدات مؤثر بر فاز اجرا و ساخت پروژه
 • تحليل مسير بحراني پروژه در بازه زمانی ارائه گزارش و تهیه گزارش از آخرین مسیرهای بحرانی در پروژه و زیرپروژه ها
 • برگزاری جلسات منظم با طرف دوم یا نماینده ایشان در خصوص یکسان سازی گزارش های فاز اجرا و ساخت پروژه
 • تهیه گزارش های دوره ای، مديريتي و تفصیلی از آخرین وضعیت فاز اجرا و ساخت، تاخیرات به وجود آمده و دلایل تاخیرات و تحلیل انحراف
 • به هنگام سازی ماتریس های تحلیل ذينفعان پروژه و استراتژی مدیریت ایشان از منظر کارفرما و برگزاری جلسات ماهانه تحليل ذينفعان
 • مستندسازی و به روزآوري مرکز اسناد مدیریت پروژه
 • محمود نظارت بر جریان صحیح و به موقع اطلاعات پروژه